Compliance

Nedan följer viktig information om Plains ledning, styrelse, regelefterlevnad, revision, klagomålshantering och viktiga fonddokument.

Plains styrelse:
Per Netzell
Styrelseordförande. Erfaren civilekonom med erfarenhet inom ekonomistyrning.

Thomas Dahlin
Ledamot och VD. Meriterad förvaltare med internationell bakgrund.

Alf-Peter Svensson
Ledamot. Advokat med fokus på finansrätt och lång erfarenhet inom compliance.

Plains ledning och funktionsansvariga:

Johan Björkholm
Ställförträdande verkställande direktör

Dan Hjörnered
Ansvarig riskhanteringsfunktion

Cecilia Hollerup
Compliance Officer (genom Hollerup & Partners AB)

Plains och våra fonders revisor:
Gunvor Höckerfelt

Deloitte AB
Larmgatan 40
Box 233
391 22  Kalmar
Tfn: 075-246 48 06 (dir)

Plains internrevisor:
Med hänsyn till Plain Capitals storlek och omfattning är det inte rimligt eller lämpligt med en egen funktion för internrevision. Plain Capital har tecknat avtal med Änglarum Finanskonsult och gett dem i uppdrag att utföra årlig internrevision. Änglarum Finanskonsult (bifirma till Änglarum i Skillinge AB) är ett konsultbolag som erbjuder konsult¬tjänster och utbildningar inom området intern kontroll, med särskilt fokus på Compliance och regelverk, riskhantering samt internrevision. Uppdragstagaren skall utföra uppdraget i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse.

Änglarum Finanskonsult
276 36 Borrby
Tfn: 070- 992 77 12

Plains förvaringsinstitut:

Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
SEB Securities Services
106 40 Stockholm

Intressekonflikter:

Bakgrund. För att upprätthålla förtroendet för den finansiella marknaden och för Plain Capital Asset Management Sverige AB, (Bolaget), och dess verksamhet är det av yttersta vikt att Bolaget, Bolagets styrelse, anställda och/ eller uppdragstagare inte kan misstänkas få eller ge otillbörlig fördel till Bolaget, sig själva eller till enskild kund eller kundgrupp. Bolaget följer kontinuerligt upp hanteringen av identifierade intressekonflikter och är vaksamt på områden där Bolagets intressen skulle kunna stå i konflikt med fondandelsägarnas och/ eller kundernas intressen. Bolaget arbetar aktivt med att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter som kan uppstå i verksamheten. Bolaget har upprättat en policy för att hantera intressekonflikter. Denna policy är revideras årligen och antas av Bolagets styrelse

För att Bolaget ska kunna identifiera de intressekonflikter som kan uppstå i verksamheten ska Bolaget i enlighet med åtminstone ta hänsyn till om Bolaget, en relevant person eller en person som genom ägarkontroll:

·         sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av den alternativa investeringsfonden
·         har ett annat intresse än andelsägarna, av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för fondens räkning, eller en order som genomförs för en annan kunds räkning
·         har ett ekonomiskt skäl, eller annat skäl, för att gynna en annan kund eller kundgrupp framför andelsägarna
·         utför samma slags verksamhet för fonden som för en eller flera andra kunder
·         i samband med fondverksamhet tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för verksamheten i fråga, av någon annan än fonden.

Plains klagomålsansvarige:
Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med våra tjänster är det viktigt att du hör av dig till oss så fort som möjligt. Plain Capital följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter (FFFS 2002:23).

Så här går Du tillväga:
Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Plain Capital som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Plain Capital.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Plain Capital du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Beslut i klagomål fattas normalt av vår compliance officer, i samråd med kundansvarig. Är Du inte nöjd efter första beslutet kommer ett slutgiltigt svar att lämnas av compliance officer tillsammans med en styrelseledamot. Vid detta tillfälle underrättas Du även om att detta är Plain Capitals slutgiltiga ståndpunkt. Är inte heller denna till Din belåtenhet kan Du vända Dig till en extern instans: Allmänna Reklamationsnämden eller allmän domstol. Skulle Du vilja vända Dig till dessa instanser så hjälper vi Dig.

Vill Du ha vägledning rörande Ditt klagomål kan Du få hjälp hos den kommunala konsumentvägledningen (se Din kommuns hemsida) samt hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumentbankbyran.se).

Dan Hjörnered
Klagomålsansvarig befattningshavare
Tel: 0480 49 99 60
E-post: dan.hjornered@plaincapital.se

Viktiga fonddokument

PLAIN CAPITAL
Hållbarhetsöversikt 2018

BRONX
BRONX Informationsbroschyr BRONX Fondbestämmelser BRONX KIID Faktablad BRONX Hållbarhetsinformation BRONX Helårdredogörelse 2013 BRONX Halvårsredogörelse 2014 BRONX Helårsredogörelse 2014 BRONX Halvårsredogörelse 2015 BRONX Helårsredogörelse 2015 BRONX Halvårsredogörelse 2016 BRONX Årsberättelse 2016 BRONX Halvårsredogörelse 2017 BRONX Årsberättelse 2017 BRONX Halvårsredogörelse 2018 BRONX Årsberättelse 2018 BRONX Halvårsredogörelse 2019

ARDENX
ARDENX Informationsbroschyr ARDENX Fondbestämmelser ARDENX KIID Faktablad ARDENX Hållbarhetsinformation ARDENX Helårsredogörelse 2013 ARDENX Halvårsredogörelse 2014 ARDENX Helårsredogörelse 2014 ARDENX Halvårsredogörelse 2015 ARDENX Helårsredogörelse 2015 ARDENX Halvårsredogörelse 2016 ARDENX Årsberättelse 2016 ARDENX Halvårsredogörelse 2017 ARDENX Årsberättelse 2017 ARDENX Halvårsredogörelse 2018  ARDENX Årsberättelse 2018 ARDENX Halvårsredogörelse 2019

LUNATIX
LUNATIX Informationsbroschyr LUNATIX Fondbestämmelser LUNATIX KIID Faktablad LUNATIX Hållbarhetsinformation LUNATIX Halvårsredogörelse 2015 LUNATIX Helårsredogörelse 2015 LUNATIX Halvårsredogörelse 2016 LUNATIX Årsberättelse 2016 LUNATIX Halvårsredogörelse 2017 LUNATIX Årsberättelse 2017 LUNATIX Halvårsredogörelse 2018  LUNATIX Årsberättelse 2018 LUNATIX Halvårsredogörelse 2019

STYX
STYX Informationsbroschyr STYX Fondbestämmelser STYX KIID Faktablad STYX Hållbarhetsinformation STYX Helårsredogörelse 2013 STYX Halvårsredogörelse 2014 STYX Helårsredogörelse 2014 STYX Halvårsredogörelse 2015 STYX Helårsredogörelse 2015 STYX Halvårsredogörelse 2016 STYX Årsberättelse 2016 STYX Halvårsredogörelse 2017 STYX Årsberättelse 2017 STYX Halvårsredogörelse 2018  STYX Årsberättelse 2018 STYX Halvårsredogörelse 2019

PROETHOS FOND
PROETHOS FOND Informationsbroschyr PROETHOS FOND Fondbestämmelser PROETHOS FOND KIID Faktablad PROETHOS FOND Hållbarhetsinformation PROETHOS FOND Halvårsredogörelse 2018 PROETHOS Årsberättelse 2018 PROETHOS Halvårsredogörelse 2019

AUGMENTED REALITY FUND
AUGMENTED REALITY FUND Informationsbroschyr AUGMENTED REALITY FUND Fondebestämmelser AUGMENTED REALITY FUND KIID Faktablad A AUGMENTED REALITY FUND KIID Faktablad B AUGMENTED REALITY FUND Hållbarhetsinformation AUGMENTED REALITY FUND Årsberättelse 2018 AUGMENTED REALITY FUND Halvårsredogörelse 2019

AUAG SILVER BULLET
AuAg Silver Bullet Fondbestämmelser AuAg Silver Bullet Informationsbroschyr AuAg Silver Bullet KIID Faktablad A AuAg Silver Bullet KIID Faktablad B

PAMICA 2
NAV 2018-12-31

Avdelare 2

Innehar Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och kapitalförvaltning.